ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ CTime

BOOL ตัวดำเนินการ ==( CTime time ) const

BOOL ตัวดำเนินการ !=( CTime time ) const

BOOL ตัวดำเนินการ lt;( CTime เวลา ) const;(&L)

BOOL ตัวดำเนินการ gt;( CTime เวลา ) const;(&G)

BOOL ตัวดำเนินการ lt; = ( CTime เวลา ) const(&L)

BOOL ตัวดำเนินการ gt; = ( CTime เวลา ) const(&G)

หมายเหตุ

ตัวดำเนินการเหล่านี้เปรียบเทียบสองแบบเต็มเวลา และกลับไม่ใช่ศูนย์ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง 0 อื่น?

ตัวอย่าง

/ / ตัวอย่างสำหรับตัวดำเนินการเปรียบเทียบ CTime
CTime t1 = CTime::GetCurrentTime()
ที 2 CTime = t1 + CTimeSpan (0, 1, 0, 0); nbsp   / / 1 ชั่วโมงในภายหลัง
ASSERT (t1 ! =ที 2);
ASSERT (t1 < ที 2);
ASSERT (t1 < =ที 2)

ภาพรวม CTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index