CTime::GetMonth

int GetMonth ( ) const

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าเดือน ตาม local time ในช่วง 1 ถึง 12 (1 มกราคม =) ฟังก์ชันนี้เรียกGetLocalTmซึ่งใช้บัฟเฟอร์ที่ภายใน การปันส่วนคอน เป็นการเขียนทับข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้เป็นผลลัพธ์ของการเรียกไปยังฟังก์ชันอื่น ๆ สมาชิกCTime?

ตัวอย่าง

ดูตัวอย่างGetDay?

ภาพรวม CTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index