CTime::GetMinute

int GetMinute ( ) const

หมายเหตุ

ส่งกลับค่านาที ตาม local time ในช่วง 0 ถึง 59 ฟังก์ชันนี้เรียกGetLocalTmซึ่งใช้บัฟเฟอร์ที่ภายใน การปันส่วนคอน เป็นการเขียนทับข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้เป็นผลลัพธ์ของการเรียกไปยังฟังก์ชันอื่น ๆ สมาชิกCTime?

ภาพรวม CTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index