CTime::GetHour

int GetHour ( ) const

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าชั่วโมง ตาม local time ในช่วง 0 ถึง 23 ฟังก์ชันนี้เรียกGetLocalTmซึ่งใช้บัฟเฟอร์ที่ภายใน การปันส่วนคอน เป็นการเขียนทับข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้เป็นผลลัพธ์ของการเรียกไปยังฟังก์ชันอื่น ๆ สมาชิกCTime?

ตัวอย่าง

/ / ตัวอย่างสำหรับ CTime::GetHour, CTime::GetMinute และ CTime::GetSecond
CTime t (1999, 3, 19, 22, 15, 0); / / 10:15 PM 19 march, 1999
ASSERT (t.GetSecond() == 0);
ASSERT (t.GetMinute() == 15);
ASSERT (t.GetHour() == 22)

ภาพรวม CTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index