CTime::GetDayOfWeek

int GetDayOfWeek ( ) const

หมายเหตุ

ส่งกลับวันของสัปดาห์ตาม local time 1 =วันอาทิตย์ 2 =จันทร์,..., 7 =วันเสาร์ ฟังก์ชันนี้เรียกGetLocalTmซึ่งใช้บัฟเฟอร์ที่ภายใน การปันส่วนคอน เป็นการเขียนทับข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้เป็นผลลัพธ์ของการเรียกไปยังฟังก์ชันอื่น ๆ สมาชิกCTime?

ภาพรวม CTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index