CTime::GetCurrentTime

คง CTime ปาสกาล GetCurrentTime ( );

หมายเหตุ

ส่งกลับวัตถุCTimeที่แสดงเวลาปัจจุบัน?

ตัวอย่าง

/ / ตัวอย่าง CTime::GetCurrentTime
CTime t = CTime::GetCurrentTime()

ภาพรวม CTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index