CTime::GetAsSystemTime

BOOL GetAsSystemTime (SYSTEMTIMEamp;timeDest) const;(&A)

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

timeDest

การอ้างอิงไปยัง SYSTEMTIMEโครงสร้างจะแปลงค่าวัน / เวลา และคัดลอกลงในวัตถุCTimeใหม่?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกในการแปลงข้อมูลเวลาที่เก็บอยู่ในวัตถุCTimeไป Win32–compatible SYSTEMTIMEโครงสร้าง GetAsSystemTimeเก็บเวลาเป็นผลลัพธ์ในวัตถุถูกอ้างอิงtimeDest โครงสร้างข้อมูลSYSTEMTIMEเตรียมใช้งาน ด้วยฟังก์ชันนี้จะมีสมาชิกของwMillisecondsที่ตั้งค่าเป็นศูนย์?

ภาพรวม CTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index