CTime::FormatGmt

CString FormatGmt (LPCTSTR pFormat ) const;

CString FormatGmt (UINT nFormatID ) const;

ส่งกลับค่า

การCStringที่ประกอบด้วยเวลาจัดรูปแบบ?

พารามิเตอร์

pFormat

ระบุการจัดรูปแบบสตริคล้ายกับprintfสายอักขระการจัดรูปแบบ ดูฟังก์ชันเวลาทำงาน strftimeสำหรับรายละเอียด?

nFormatID

ID ของสตริงที่ระบุรูปแบบนี้?

หมายเหตุ

สร้างสตริจัดรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุนี้CTime ค่าเวลาจะถูกแปลง และจึง สะท้อน UTC?

ภาพรวม CTime |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTime::Format(&N)

Index