CTabCtrl::SetPadding

โมฆะ SetPadding ( CSize ขนาด );

พารามิเตอร์

ขนาด

การตั้งค่าจำนวนว่างที่ล้อมรอบไอคอนและป้ายชื่อในตัวควบคุมแท็บแต่ละแท็บ (ช่อง)?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าจำนวนว่างที่ล้อมรอบไอคอนและป้ายชื่อในตัวควบคุมแท็บแต่ละแท็บ (ช่อง)?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index