CTabCtrl::SetMinTabWidth

int SetMinTabWidth (int cx );

ส่งกลับค่า

ความกว้างแท็บขั้นต่ำที่ก่อนหน้านี้?

พารามิเตอร์

cx

ความกว้างน้อยที่สุดมีการตั้งค่าสำหรับรายการตัวควบคุมแท็บ ถ้าพารามิเตอร์นี้ถูกตั้งค่าเป็น -1 ตัวควบคุมจะใช้ความกว้างแท็บเริ่มต้น?

ส่งกลับค่า

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TCM_SETMINTABWIDTHตามที่อธิบายไว้ในIntenet Client SDK?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index