CTabCtrl::SetItemSize

CSize SetItemSize ( CSize ขนาด );

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าเก่าความกว้างและความสูงของตัวควบคุมแท็บ?

พารามิเตอร์

ขนาด

ความกว้างใหม่และความสูง พิกเซล ตัวควบคุมแท็บ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าความกว้างและความสูงของตัวควบคุมแท็บ?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::AdjustRect, CTabCtrl::GetItemRect, CTabCtrl::SetItemSize(&N)

Index