CTabCtrl::SetImageList

CImageList * SetImageList ( CImageList * pImageList );

ส่งกลับค่า

ส่งกลับตัวชี้ไปยังรายการรูปภาพก่อนหน้าหรือค่า NULLถ้ามีรายการไม่มีรูปภาพก่อนหน้า?

พารามิเตอร์

pImageList

ชี้ไปยังรายการรูปภาพจะถูกกำหนดให้กับตัวควบคุมแท็บ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ให้กับรายการที่มีรูปภาพตัวควบคุมแท็บ?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::GetImageList, CImageList(&N)

Index