CTabCtrl::SetCurSel

int SetCurSel ( int nItem );

ส่งกลับค่า

Zero-based ดัชนีของแท็บที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ถ้าสำเร็จ otherwisenbsp – 1(&N)?

พารามิเตอร์

nItem

ดัชนี zero-based ของสินค้าถูกเลือก?

หมายเหตุ

เลือกแท็บในตัวควบคุมแท็บ ตัวควบคุมแท็บส่งข้อความแจ้งเตือนTCN_SELCHANGINGหรือTCN_SELCHANGEเมื่อแท็บเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ การแจ้งเตือนเหล่านี้จะถูกส่งWM_NOTIFYโดยใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ หรือใช้แป้นพิมพ์เพื่อเปลี่ยนแท็บ?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::GetCurSel, CTabCtrl::GetCurFocus(&N)

Index