CTabCtrl::SetCurFocus

โมฆะ SetCurFocus (int nItem );

พารามิเตอร์

nItem

ระบุดัชนีของแท็บแผ่นงานที่ได้รับโฟกัส?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TCM_SETCURFOCUSตามที่อธิบายไว้ในIntenet Client SDK?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::SetCurSel(&N)

Index