CTabCtrl::RemoveImage

โมฆะ RemoveImage ( int nImage );

พารามิเตอร์

nImage

ดัชนี zero-based รูปภาพที่จะเอาออก?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้เพื่อเอารูปที่ระบุจากรายการรูปภาพของตัวควบคุมแท็บ ตัวควบคุมแท็บโปรแกรมปรับปรุงของแต่ละแท็บรูปภาพดัชนีเพื่อให้ยังคงอยู่แต่ละแท็บเกี่ยวข้องกับรูปภาพเดียวกัน?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::GetImageList, CTabCtrl::SetImageList(&N)

Index