CTabCtrl::GetItemRect

BOOL GetItemRect ( int nItem, LPRECT lpRect ) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

nItem

Zero-based ดัชนีของรายการแท็บ?

lpRect

ชี้ไป RECTโครงสร้างที่รับ bounding สี่เหลี่ยมของแท็บ พิกัดเหล่านี้ใช้โหมดการแม็ปปัจจุบันของ viewport?

หมายเหตุ

ดึง bounding สี่เหลี่ยมสำหรับแท็บระบุไว้ในตัวควบคุมแท็บ?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::SetItemSize, CTabCtrl::AdjustRect(&N)

Index