CTabCtrl::GetItemCount

int GetItemCount ( ) const;

ส่งกลับค่า

จำนวนรายการในตัวควบคุมแท็บ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกข้อมูลหมายเลขของแท็บในตัวควบคุมแท็บ?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::GetItem, CTabCtrl::SetItem(&N)

Index