CTabCtrl::GetImageList

HIMAGELIST GetImageList ( ) const;

ส่งกลับค่า

หมายเลขอ้างอิงของรายการรูปภาพของตัวควบคุมแท็บถ้าสำเร็จ อื่นNULL?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกคืนรายการรูปภาพเกี่ยวข้องกับตัวควบคุมแท็บ?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::SetImageList, CImageList(&N)

Index