CTabCtrl::GetExtendedStyle

() GetExtendedStyle DWORD;

ส่งกลับค่า

แสดงถึงลักษณะขยายเพิ่มเติมในการใช้งานสำหรับตัวควบคุมแท็บปัจจุบันนั้น ค่านี้เป็นการรวม ขยายลักษณะของตัวควบคุมแท็บตามที่อธิบายไว้ในIntenet Client SDK?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TCM_GETEXTENDEDSTYLEตามที่อธิบายไว้ในIntenet Client SDK?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::SetExtendedStyle(&N)

Index