CTabCtrl::GetCurSel

int GetCurSel ( ) const;

ส่งกลับค่า

Zero-based ดัชนีของแท็บที่เลือกถ้าสำเร็จ ornbsp – 1 ถ้าแท็บไม่ถูกเลือก(&N)?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกแท็บที่เลือกในปัจจุบันในตัวควบคุมแท็บ?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::SetCurSel, CTabCtrl::GetCurFocus(&N)

Index