CTabCtrl::GetCurFocus

int GetCurFocus ( ) const;

ส่งกลับค่า

ดัชนี zero-based ของแท็บด้วยปัจจุบันโฟกัส?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกใช้ดัชนีของแท็บด้วยปัจจุบันโฟกัส?

ภาพรวม CTabCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCTabCtrl::GetCurSel(&N)

Index