หมายเลขอ้างอิง CSyncObject::operator

ตัวดำเนินการเลขอ้างอิง(const);

ส่งกลับค่า

ถ้าสำเร็จ หมายเลขอ้างอิงของวัตถุการซิงโครไนซ์ มิฉะนั้นNULL?

หมายเหตุ

ใช้ตัวดำเนินการนี้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงของวัตถุCSyncObject คุณสามารถใช้หมายเลขอ้างอิงการเรียก Windows APIs โดยตรง?

ภาพรวม CSyncObject |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index