CSyncObject::CSyncObject

CSyncObject (LPCTSTR pstrName );

เสมือน ~ CSyncObject ();

พารามิเตอร์

pstrName

ชื่อของวัตถุ ถ้าค่า NULL, pstrNameจะมีค่า null?

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุทำข้อมูลให้ตรงกับชื่อให้มา?

ภาพรวม CSyncObject |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index