CString::SetAt

โมฆะ SetAt ( int nIndex, TCHAR ch );

พารามิเตอร์

nIndex

ดัชนี zero-based ของอักขระในวัตถุCString พารามิเตอร์nIndexต้องมากกว่า หรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่าค่าส่งกลับโดยGetLength รุ่นตรวจแก้จุดบกพร่องของไลบรารี Microsoft Foundation Class จะตรวจสอบขอบเขตของnIndex รุ่นที่วางจำหน่ายจะไม่?

ch

เมื่อต้องการแทรกอักขระ?

หมายเหตุ

คุณสามารถคิดของวัตถุCStringได้เป็นอาร์เรย์ของอักขระ ฟังก์ชันSetAtสมาชิกเขียนทับตัวอักขระหนึ่งตัวที่ระบุ โดยหมายเลขดัชนี SetAtจะไม่ขยายสายอักขระถ้าดัชนีเกินขอบเขตของสายอักขระที่มีอยู่?

ภาพรวม CString |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCString::GetAt, CString::operator [](&N)

Index