สมาชิกของคลาส CStdioFile

ข้อมูลสมาชิก

m_pStream ประกอบด้วยตัวชี้ไปยังแฟ้มเปิดอยู่?

ก่อสร้าง

CStdioFile โครงสร้างวัตถุแบบCStdioFileจากตัวชี้เส้นทางหรือแฟ้ม?

ข้อความแบบอ่าน/เขียน

ReadString อ่านข้อความบรรทัดเดียว?
WriteString เขียนข้อความบรรทัดเดียว?

ภาพรวม CStdioFile |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index