CStatusBarCtrl::SetBkColor

COLORREF SetBkColor (COLORREF cr );

ส่งกลับค่า

A COLORREFค่าที่ใช้แสดงแทนสีพื้นหลังเริ่มต้นก่อนหน้า?

พารามิเตอร์

cr

ค่าCOLORREFที่ระบุสีพื้นหลังใหม่ ระบุค่าCLR_DEFAULTเพื่อทำให้แถบสถานะการใช้สีพื้นหลังเริ่มต้น?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 SB_SETBKCOLORตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CStatusBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index