CStatusBar::GetPaneStyle

UINT GetPaneStyle (int nIndex ) const;

ส่งกลับค่า

ลักษณะของบานหน้าต่างแถบสถานะที่ระบุโดยnIndex?

พารามิเตอร์

nIndex

ดัชนีของบานหน้าต่างลักษณะจะถูกเรียก?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกลักษณะของบานหน้าต่างของแถบสถานะ ลักษณะของบานหน้าต่างกำหนดวิธีการปรากฏขึ้นของบานหน้าต่าง?

สำหรับรายการของลักษณะที่พร้อมใช้งานสำหรับแถบสถานะ โปรดดูที่สร้าง?

ภาพรวม CStatusBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCStatusBar::Create, CStatusBar::SetPaneStyle(&N)

Index