CStatusBar::GetItemRect

โมฆะ GetItemRect ( int nIndex, LPRECT lpRect ) const

พารามิเตอร์

nIndex

ดัชนีของตัวบ่งชี้การประสานความร่วมมือสี่เหลี่ยมซึ่งจะถูกเรียก?

lpRect

ชี้ไป RECTโครงสร้างหรือวัตถุCRectที่จะได้รับข้อความแสดงพิกัดของตัวบ่งชี้ที่ระบุโดยnIndex?

หมายเหตุ

สำเนาพิกัดของตัวบ่งชี้ที่ระบุโดยnIndexลงในโครงสร้างชี้ไปตามlpRect พิกัดเป็นพิกเซลที่สัมพันธ์กับมุมบนซ้ายของแถบสถานะ?

ภาพรวม CStatusBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCStatusBar::CommandToIndex, CStatusBar::GetPaneInfo(&N)

Index