CStatusBar::GetItemID

UINT GetItemID ( int nIndex ) const

ส่งกลับค่า

ID ของตัวบ่งชี้ที่ระบุโดยnIndex?

พารามิเตอร์

nIndex

ดัชนีของตัวบ่งชี้รหัสไม่ต้องเรียก?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่า ID ของตัวบ่งชี้ที่ระบุโดยnIndex?

ภาพรวม CStatusBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCStatusBar::CommandToIndex(&N)

Index