CStatic::SetEnhMetaFile

HENHMETAFILE SetEnhMetaFile (HENHMETAFILE hMetaFile );

ส่งกลับค่า

หมายเลขอ้างอิงของ enhanced metafile ที่เคย เกี่ยวข้องกับการควบคุมแบบ static หรือNULLถ้าเกี่ยวข้องกับตัวควบคุมคงไม่มี enhanced metafile?

พารามิเตอร์

hMetaFile

หมายเลขอ้างอิงของ enhanced metafile การวาดในตัวควบคุมแบบสแตติก?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกการเชื่อมโยงรูปภาพ metafile ที่ปรับปรุงใหม่กับตัวควบคุมแบบสแตติก?

Enhanced metafile จะโดยอัตโนมัติวาดในตัวควบคุมแบบ static Enhanced metafile ถูกปรับขนาดให้พอดีกับขนาดของตัวควบคุมแบบสแตติก?

คุณสามารถใช้หน้าต่างต่าง ๆ และการควบคุมคงลักษณะ รวมถึงต่อไปนี้:

ภาพรวม CStatic |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCStatic::GetEnhMetafile, STM_SETIMAGE(&N)

Index