CStatic::GetEnhMetaFile

HENHMETAFILE GetEnhMetaFile นี้ const;

ส่งกลับค่า

หมายเลขอ้างอิงปัจจุบัน enhanced metafile หรือค่า NULLถ้ามีการตั้งค่าไม่มี enhanced metafile?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกจะได้รับหมายเลขอ้างอิงของการ enhanced metafile ตั้งค่าก่อนหน้านี้ กับSetEnhMetafileที่เกี่ยวข้องกับCstatic?

ภาพรวม CStatic |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCStatic::SetEnhMetafile, STM_GETIMAGE(&N)

Index