CStatic::GetCursor

() GetCursor HCURSOR;

ส่งกลับค่า

หมายเลขอ้างอิงเคอร์เซอร์ปัจจุบัน หรือค่า NULLถ้าเคอร์เซอร์ไม่ถูกตั้งค่า?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกจะได้รับหมายเลขอ้างอิงของเคอร์เซอร์ ตั้งค่าก่อนหน้านี้ กับSetCursorที่เกี่ยวข้องกับCStatic?

ภาพรวม CStatic |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCStatic::SetCursor, STM_GETIMAGE, เคอร์เซอร์(&N)

Index