CSpinButtonCtrl::SetPos

int SetPos ( int nPos );

ส่งกลับค่า

ตำแหน่งก่อนหน้านี้?

พารามิเตอร์

nPos

ตำแหน่งงานสำหรับตัวควบคุมใหม่ ค่านี้ต้องอยู่ในช่วงที่ระบุ โดยขีดจำกัดบน และล่างตัวควบคุม?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าตำแหน่งปัจจุบันสำหรับตัวควบคุมปุ่มหมุน?

ภาพรวม CSpinButtonCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSpinButtonCtrl::SetRange, CSpinButtonCtrl::GetPos(&N)

Index