CSpinButtonCtrl::GetPos

int GetPos ( ) const;

ส่งกลับค่า

ตำแหน่งปัจจุบันในคำต่ำใบสั่ง คำสูงใบสั่งจะไม่ใช่ศูนย์ถ้าเกิดข้อผิดพลาด?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกตำแหน่งปัจจุบันของตัวควบคุมปุ่มหมุน เมื่อดำเนินกับค่าส่งคืน การควบคุมปรับปรุงตำแหน่งปัจจุบันที่ยึดตามคำอธิบายเฉพาะของหน้าต่างเพื่อน ตัวควบคุมส่งกลับข้อผิดพลาด ถ้ามีหน้าต่างไม่มีเพื่อน หรือคำอธิบายเฉพาะระบุค่าไม่ถูกต้อง หรือออกของช่วง?

ภาพรวม CSpinButtonCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSpinButtonCtrl::SetPos(&N)

Index