สมาชิกของคลาส CSocket

ก่อสร้าง

CSocket โครงสร้างวัตถุCSocket?
สร้าง สร้างซ็อกเก็ต?

แอตทริบิวต์

IsBlocking กำหนดว่า การบล็อคสายกำลังดำเนินการอยู่?
FromHandle ส่งกลับตัวชี้ไปยังวัตถุCSocketการกำหนดให้เป็นหมายเลขอ้างอิงซ็อกเก็ต?
แนบ แนบหมายเลขอ้างอิงซ็อกเก็ตแบบวัตถุCSocket?

การดำเนินการ

CancelBlockingCall ยกเลิกการบล็อคสายที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้?

Overridables

OnMessagePending เรียกว่าการประมวลผลข้อความที่ค้างอยู่ในขณะรอสายการบล็อคการให้เสร็จสมบูรณ์?

ภาพรวม CSocket |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index