CSliderCtrl::SetToolTips

โมฆะ SetToolTips (CToolTipCtrl * pWndTip );

พารามิเตอร์

pWndTip

ตัวชี้ไปยังวัตถุCToolTipCtrlที่ประกอบด้วยการแนะนำเครื่องมือที่ใช้กับตัวควบคุมแถบเลื่อน?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TBM_SETTOOLTIPSตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

เมื่อมีสร้างตัวควบคุมแถบเลื่อน ด้วยลักษณะTBS_TOOLTIPSมันสร้างตัวควบคุมแนะนำเครื่องมือเริ่มต้นที่ปรากฏถัดจากแถบเลื่อน แสดงตัวเลื่อน position.nbsp ดูคำอธิบายของลักษณะตัวควบคุมแถบเลื่อน Trackbar ควบคุมลักษณะในPlatform SDK(&N)?

ภาพรวม CSliderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSliderCtrl::GetToolTips(&N)

Index