CSliderCtrl::SetTipSide

int SetTipSide (int nLocation );

ส่งกลับค่า

ค่าที่แสดงถึงตำแหน่งก่อนหน้าของตัวควบคุมแนะนำเครื่องมือ ค่าส่งคืนเท่ากับหนึ่งในค่าที่เป็นไปได้สำหรับnLocation?

พารามิเตอร์

nLocation

ค่าที่แสดงแทนที่ตำแหน่งของที่จะแสดงตัวควบคุมการแนะนำเครื่องมือ สำหรับรายการของค่าที่เป็นไปได้ ดูความ Win32 TBM_SETTIPSIDEตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความการ Win32 TBM_SETTIPSIDEตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ตัวควบคุมแถบเลื่อนที่ใช้สไตล์TBS_TOOLTIPSแสดงแนะนำเครื่องมือ ดูคำอธิบายของลักษณะตัวควบคุมแถบเลื่อน Trackbar ควบคุมลักษณะในPlatform SDK?

ภาพรวม CSliderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index