CSliderCtrl::SetLineSize

int SetLineSize ( int nSize );

ส่งกลับค่า

ขนาดบรรทัดก่อนหน้า?

พารามิเตอร์

nSize

ขนาดบรรทัดใหม่ของตัวควบคุมแถบเลื่อน?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าขนาดของบรรทัดสำหรับตัวควบคุมแถบเลื่อน ขนาดเส้นมีผลต่อปริมาณตัวเลื่อนย้ายสำหรับการแจ้งเตือนของTB_LINEUPและTB_LINEDOWN?

ภาพรวม CSliderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSliderCtrl::GetLineSize, CSliderCtrl::SetPageSize(&N)

Index