CSliderCtrl::GetToolTips

(CToolTipCtrl * GetToolTips) const;

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCToolTipCtrlหรือค่า NULLถ้าแนะนำเครื่องมือจะใช้ไม่ ถ้าตัวควบคุมแถบเลื่อนใช้ลักษณะTBS_TOOLTIPSส่งคืนค่าเป็นNULL?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TBM_GETTOOLTIPSตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

หมายเหตุว่า ฟังก์ชันนี้สมาชิกส่งกลับวัตถุที่CToolTipCtrlแทนที่เป็นของจับกับตัวควบคุม?

ดูคำอธิบายของลักษณะตัวควบคุมแถบเลื่อน Trackbar ควบคุมลักษณะในPlatform SDK?

ภาพรวม CSliderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSliderCtrl::SetToolTips(&N)

Index