CSliderCtrl::GetSelection

โมฆะ GetSelection ( intamp nMin, int & nMax ) const;

พารามิเตอร์

nMin

การอ้างอิงให้เป็นจำนวนเต็มที่ได้รับตำแหน่งเริ่มต้นของสิ่งที่เลือกปัจจุบัน?

nMax

การอ้างอิงให้เป็นจำนวนเต็มที่ได้รับตำแหน่งสิ้นสุดของส่วนที่เลือกปัจจุบัน?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกตำแหน่งเริ่มต้น และสิ้นสุดของส่วนที่เลือกปัจจุบันในตัวควบคุมแถบเลื่อน?

ภาพรวม CSliderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSliderCtrl::SetSelection, CSliderCtrl::ClearSel(&N)

Index