CSliderCtrl::GetPageSize

int GetPageSize ( ) const;

ส่งกลับค่า

ขนาดของหน้าตัวควบคุมแถบเลื่อน?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกคืนขนาดของหน้าสำหรับตัวควบคุมแถบเลื่อน ขนาดของหน้ามีผลต่อปริมาณตัวเลื่อนย้ายสำหรับการแจ้งเตือนของTB_PAGEUPและTB_PAGEDOWN?

ภาพรวม CSliderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSliderCtrl::GetLineSize, CSliderCtrl::SetPageSize(&N)

Index