สมาชิกของคลาส CSize

ก่อสร้าง

CSize โครงสร้างวัตถุCSize?

ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนิน== การตรวจสอบความเท่ากันระหว่างCSizeและขนาด?
ตัวดำเนินการ! = ตรวจสอบความเหลื่อมล้ำระหว่างCSizeและขนาด?
+=ตัวดำเนินการ เพิ่มขนาดCSize?
ตัวดำเนินการ – = ลบขนาดจากCSize?

ตัวดำเนินการส่งคืนค่า CSize

ตัวดำเนินการ + เพิ่มขนาดสอง?
ตัวดำเนินการ – หารสองขนาด?

ภาพรวม CSize |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index