CSize::operator +

CSize ตัวดำเนินการ+( ขนาด ขนาด ) const

ตัวดำเนินการ CPoint +(ชี้ชี้ ) const;

ตัวดำเนินการ CRect +(const RECT * lpRect ) const;

หมายเหตุ

ตัวดำเนินการเหล่านี้เพิ่มค่านี้CSizeค่าของพารามิเตอร์ ดูคำอธิบายเกี่ยวกับตัวดำเนินการแต่ละรายการต่อไปนี้:

ภาพรวม CSize |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPoint::operator +, CRect::operator +(&N)

Index