CSize::operator ! =

BOOL ตัวดำเนินการ !=( SIZE size ) const

หมายเหตุ

ตรวจสอบความเหลื่อมล้ำระหว่างสองขนาด ส่งกลับค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ถ้าขนาดไม่เท่ากัน 0 มิฉะนั้น?

ภาพรวม CSize |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSize::operator ==(&N)

Index