สมาชิกของคลาส CSingleLock

ก่อสร้าง

CSingleLock โครงสร้างวัตถุCSingleLock ?

วิธีการ

IsLocked กำหนดว่าถ้าวัตถุนั้นถูกล็อก?
ล็อก รอบนวัตถุให้ตรงกัน?
ปลดล็อก รุ่นวัตถุการซิงโครไนส์?

ภาพรวม CSingleLock |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index