สมาชิกของคลาส CSharedFile

ก่อสร้าง

CSharedFile โครงสร้างวัตถุCSharedFile?

การดำเนินการ

ปลดออก ปิดแฟ้มหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน และส่งกลับหมายเลขอ้างอิงของบล็อกของหน่วยความจำ?
SetHandle แนบแฟ้มหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันเพื่อบล็อกหน่วยความจำ?

ภาพรวม CSharedFile |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index