CSharedFile::SetHandle

โมฆะ SetHandle (HGLOBAL hGlobalMemory, BOOL bAllowGrow = TRUE);

พารามิเตอร์

hGlobalMemory

จัดการกับหน่วยความจำโลกจะถูกแนบไปCSharedFile?

bAllowGrow

ระบุว่า บล็อกหน่วยความจำได้รับการอนุญาตให้เติบโต?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแนบบล็อกของหน่วยความจำส่วนกลางไปยังวัตถุCSharedFile ถ้าbAllowGrowไม่ใช่ศูนย์เป็น ขนาดของบล็อกหน่วยความจำได้เพิ่มขึ้นตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้ามีพยายามเขียนเพิ่มเติมไบต์ไปยังแฟ้มเกินกว่าจำนวนที่ถูกจัดสรรให้กับบล็อกหน่วยความจำ?

ภาพรวม CSharedFile |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSharedFile::CSharedFile, CSharedFile::Detach(&N)

Index