CSharedFile::CSharedFile

CSharedFile (UINT nAllocFlags = GMEM_DDESHARE | GMEM_MOVEABLE, UINT nGrowBytes = 4096);

พารามิเตอร์

nAllocFlags

ค่าสถานะที่ระบุว่า หน่วยความจำมีการปันส่วน ดู GlobalAllocสำหรับรายการของค่าสถานะที่ถูกต้อง?

nGrowBytes

การเพิ่มการจัดสรรหน่วยความจำในไบต์?

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุแบบCSharedFileและการจัดสรรหน่วยความจำสำหรับมัน?

ภาพรวม CSharedFile |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCSharedFile::Detach, CSharedFile::SetHandle(&N)

Index