CScrollView::CScrollView

CScrollView ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCScrollView ท่านต้องโทรศัพท์ติดต่อSetScrollSizesหรือSetScaleToFitSizeอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะเลื่อนมุมมองที่ใช้ได้?

ภาพรวม CScrollView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCScrollView::SetScrollSizes, CScrollView::SetScaleToFitSize(&N)

Index