CScrollBar::CScrollBar

CScrollBar ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCScrollBar หลังจากตรวจวัตถุ เรียกใช้ฟังก์ชันสมาชิกสร้างในการสร้าง และการเตรียมใช้งานแถบเลื่อนของ Windows?

ภาพรวม CScrollBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCScrollBar::Create(&N)

Index